Goed Bezig Natuurlijk
Goed Bezig Natuurlijk gevestigd aan de Neon 25C te Oud Gastel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74465163 is een onderdeel (handelsnaam) van HealthCare Innovation Group VOF te Oud Gastel.

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing indien u, op welke manier dan ook, een dienst afneemt of een bestelling plaatst. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als gebruiker. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met Goed Bezig Natuurlijk en HealthCare Innovation Group VOF. Dit betreft zowel particuliere als zakelijke transacties. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij adviseren u, deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1 – Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst gesloten met HealthCare Innovation Group VOF gevestigd te Oud Gastel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74465163 handelend onder de naam Goed Bezig Natuurlijk.
1.2 Diensten: Alle door Goed Bezig Natuurlijk verleende diensten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen Goed Bezig Natuurlijk en de wederpartij.
1.3 Producten: Alle door Goed Bezig Natuurlijk beschikbaar gestelde producten, hoe genaamd ook, op grond van een overeenkomst gesloten tussen HealthCare Innovation Group VOF en de wederpartij.
1.4 Website: De website van Goed Bezig Natuurlijk, te raadplegen via www.goedbezignatuurlijk.nl, en alle bijbehorende sub domeinnamen.
1.5 Klant: De natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met HealthCare Innovation Group VOF door Goed Bezig Natuurlijk en/of zich heeft geregistreerd op de Website. De wederpartij van Goed Bezig Natuurlijk c.q. HealthCare Innovation Group VOF; de Afnemer.
1.6 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen HealthCare Innovation Group VOF – middels Goed Bezig Natuurlijk en Klant, van welke overeenkomst Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Goed Bezig Natuurlijk (Neon 25C, 4751 XA Oud Gastel) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap onder firma: HealthCare Innovation Group VOF te Oud Gastel.
2.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door Goed Bezig Natuurlijk aangeboden dan wel geleverde drogisterij-artikelen, zelfzorgmedicatie, meetmiddelen, supplementen, natuurgeneesmiddelen, devices, diagnostisch materiaal (o.a. sneltesten), literatuur en alle aanverwante producten in de ruimste zin van het woord.
2.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “dienst” of “diensten”: door Goed Bezig Natuurlijk aangeboden dan wel geleverde voorlichting, adviezen en doorverwijzingen naar diagnostiek en behandeling.
2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten Goed Bezig Natuurlijk, gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “Klant/Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
2.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) klant gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2.6 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst(en) tussen Goed Bezig Natuurlijk en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.7 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Goed Bezig Natuurlijk, voor de uitvoering waarvan door Goed Bezig Natuurlijk van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.8 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.9 Indien gecertificeerde producten worden geleverd, prevaleren de bepalingen van het certificaat en zijn deze voorwaarden aanvullend van toepassing.
2.10 Indien Goed Bezig Natuurlijk met Klant meer dan eenmaal Overeenkomsten afsluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.11 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.12 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Goed Bezig Natuurlijk c.q. HealthCare Innovation Group VOF schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
3.2 Goed Bezig Natuurlijk is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Overeenkomsten waarbij Goed Bezig Natuurlijk partij is, gelden eerst als gesloten: na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte Overeenkomst, dan wel;
Na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging door Goed Bezig Natuurlijk van een door de Klant geplaatste order/afspraak;
3.3 Bij mondelinge Overeenkomsten, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Goed Bezig Natuurlijk alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Goed Bezig Natuurlijk c.q. HealthCare Innovation Group VOF niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Goed bezig Natuurlijk is gerechtigd van de Klant te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door Klant, zulks ter beoordeling van HealthCare Innovation Group VOF.
3.7 Onjuistheden in de afspraakbevestiging van Goed Bezig Natuurlijk dienen binnen 24 uur na de afspraakbevestiging schriftelijk aan Goed Bezig Natuurlijk en/of HealthCare Innovation Group VOF. te worden bericht, bij gebreke waarvan de afspraakbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.
3.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn – op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst – integraal van toepassing.

Artikel 4 – Prijzen, facturering en informatie
4.1 Alle op de Website en in andere van Goed Bezig Natuurlijk afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief verpakkingskosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
4.4 Goed Bezig Natuurlijk is gerechtigd om voor orders beneden een door Goed Bezig Natuurlijk vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bij Goed Bezig Natuurlijk geldende regeling.
4.5 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.6 Indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld vervoerskosten, wisselkoersen, lonen, heffingen, grondstoffen of verpakkings- materiaal, is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd deze prijsstijging aan Klant door te berekenen, tenzij de prijsstijging voor Goed Bezig Natuurlijk voorzienbaar was.
4.7 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Conform lid 6 van dit Artikel.
(Artikel 4.6).
4.8 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Goed Bezig Natuurlijk kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Goed Bezig Natuurlijk afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.9 Goed Bezig Natuurlijk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Goed Bezig Natuurlijk en het voldoen aan de daarbij door Goed Bezig Natuurlijk gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Goed bezig Natuurlijk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Het is niet mogelijk om een afgeronde bestelling te annuleren. De reden hiervoor is dat uw bestelling direct wordt opgenomen in het levertraject. De artikelen uit onze webshop worden al dan niet rechtstreeks bij de leverancier besteld.
5.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Goed Bezig Natuurlijk het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, na dat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 6 – Registratie
6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich aanmelden via het registratie/contactformulier en/ of de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Goed Bezig Natuurlijk is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant,
valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of Goed Bezig Natuurlijk daarvan in kennis te stellen, zodat Goed Bezig Natuurlijk gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Zodra de bestelling door Goed Bezig Natuurlijk is ontvangen, gaat Goed Bezig Natuurlijk zo spoedig mogelijk over tot het leveren van het product en/of de dienst. Met inachtneming van het in lid 3 gestelde van dit Artikel.
7.2 Goed Bezig Natuurlijk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.
7.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
7.4 Indien Goed Bezig Natuurlijk de producten/diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum; Conform Artikel 8 lid 9, 10 en 11.
7.5 Goed Bezig Natuurlijk is gerechtigd een dienst/product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde dienst/product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
7.6 Goed Bezig Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Goed Bezig Natuurlijk is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Goed Bezig Natuurlijk kenbaar behoorde te zijn.
7.7 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor Klant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Goed Bezig Natuurlijk voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed.
7.8 Klant vrijwaart Goed Bezig Natuurlijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.
7.9 Goed Bezig Natuurlijk raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel 13 omtrent garantie en conformiteit.
7.10 Zodra de te leveren producten/diensten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten/diensten betreft, over op Klant.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
8.1 Goed Bezig Natuurlijk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Goed Bezig Natuurlijk bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.
8.2 De bestelde zaken worden in de bij Goed bezig Natuurlijk voorradige verpakkingen geleverd. Geringe
afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de
zijde van de Klant.
8.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Goed bezig Natuurlijk aan de Klant kenbaar heeft gemaakt.
8.4 Alle Leveringen geschieden Franco af magazijn, althans af adres Klant, tenzij partijen anders overeengekomen.
8.5 Goed Bezig Natuurlijk bepaalt de wijze waarop en door wie producten en diensten worden geleverd en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant om een afwijkende wijze van afname en/of verwerking verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van afname voor rekening van de Klant.
8.6 Klant is verplicht de producten/diensten af te nemen op het moment dat Goed Bezig Natuurlijk deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Klant draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.
8.7 Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Klant.
8.8 Goed Bezig Natuurlijk is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Goed Bezig Natuurlijk daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
8.9 Indien Klant de gekochte producten niet binnen 48 uur alsnog afneemt, is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die Goed Bezig Natuurlijk bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van Klant.
8.10 Indien Goed Bezig Natuurlijk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Goed Bezig Natuurlijk schriftelijk in gebreke te stellen en Goed Bezig Natuurlijk een redelijke termijn te gunnen alsnog voor nakoming zorg te dragen. Overschrijding van levertijd verplicht Goed Bezig Natuurlijk niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
8.11 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de Overeenkomst door Goed Bezig Natuurlijk benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Goed Bezig Natuurlijk benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.12 Mocht een door de Klant besteld product/dienst niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Goed Bezig Natuurlijk indien dit redelijkerwijs mogelijk is en in overleg met de Klant een aan het bestelde product/dienst gelijkwaardig product/dienst voor dezelfde prijs leveren.
8.13 Indien Goed Bezig Natuurlijk gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan Natuurlijk Goed Bezig ter beschikking heeft gesteld.
8.14 Goed bezig Natuurlijk is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
8.15 Goed Bezig Natuurlijk is gerechtigd te bepalen dat bepaalde diensten/producten slechts kunnen worden geleverd bij aanschaf van een door Goed Bezig Natuurlijk bepaalde minimumhoeveelheid.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
Bij producten:
9.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
9.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
9.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
9.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
10.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
11.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
11.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
11.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
11.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
11.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
12.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
12.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
12.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
12.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

13.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
13.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
13.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
13.4 Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
13.5 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
13.6 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
13.7 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
13.8 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
13.9 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.10 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
13.11 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
13.12 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.13 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.14 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 14 – Gebreken en onderzoek
14.1 Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
14.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Goed Bezig Natuurlijk te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Goed Bezig Natuurlijk in staat is adequaat te reageren. Niet zichtbare tekorten dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
14.3 Na constatering van een tekortkoming in een product en/of dienst is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 15 – Betaling en Incasso
15.1 Klant dient betalingen aan Goed bezig Natuurlijk volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Goed Bezig Natuurlijk is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
15.2 Tijdens het afronden van de bestelling, vult de Klant de gevraagde gegevens in en na aanvinken van de Algemene Voorwaarden wordt er automatisch overgegaan tot betaling en wordt Klant naar een beveiligd betalingsomgeving geleid. Hier kan de betaling plaatsvinden, waarna overgegaan wordt tot het leveren van de bestelling. In onze Privacy Policy kunt u vinden hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
15.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Goed bezig Natuurlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
15.4 Goed Bezig Natuurlijk heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
15.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door Goed Bezig Natuurlijk geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Goed Bezig Natuurlijk totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Goed Bezig Natuurlijk gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Is er sprake van emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft dit eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
16.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Goed Bezig Natuurlijk gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Klant te laten terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
16.3 De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
16.4 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Goed Bezig Natuurlijk te bewaren.
16.5 De Klant komt jegens Goed Bezig Natuurlijk geen retentierecht op de door Goed Bezig Natuurlijk geleverde producten toe.
16.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Goed Bezig Natuurlijk zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 17 – Garantie en conformiteit
17.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Goed Bezig Natuurlijk een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
17.2 Goed Bezig Natuurlijk staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Goed Bezig Natuurlijk er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
17.3 De door Goed Bezig Natuurlijk geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn.
17.4 Deze garantie is beperkt:
– tot leveringen aan kopers binnen de EU;
– tot de fabrieksgarantie.
Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
– na verwerking, vermenging of bewerking dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat door Klant of een derde van het geleverde;
– bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
– door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken; ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
– bij gebruik voor een ander doel dan Klant aan Goed Bezig Natuurlijk heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is;
– het door de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;
– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.
17.5 Een door Goed Bezig Natuurlijk, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
17.6 Alle opgaven door Goed Bezig Natuurlijk van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Goed Bezig Natuurlijk kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Klant dient de overeenstemming met door Goed Bezig Natuurlijk opgegeven of met Goed Bezig Natuurlijk overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Goed Bezig Natuurlijk betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
17.7 Afbeeldingen, filmpjes, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Goed Bezig Natuurlijk niet.
17.8 De Klant dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde diensten en/of producten en de daarbij certificering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de diensten en/of producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Klant.
17.9 Indien de afgeleverde dienst en/of product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Goed Bezig Natuurlijk daarvan in kennis te stellen.
17.10 Indien Goed Bezig Natuurlijk de klacht gegrond acht, wordt na overleg met Klant de relevante dienst en/of product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 16 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product/de dienst.
17.11 Zolang klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten Overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 18 – Klachtenregeling
18.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 13 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Goed bezig Natuurlijk, dan kan hij bij Goed bezig Natuurlijk telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
18.2 Goed Bezig Natuurlijk geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Goed Bezig Natuurlijk binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
18.3 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).
18.4 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
18.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 19 – Ontbinding, annulering, opzegging en opschorting
19.1 Onder annulering wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
19.2 Onder opzegging wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één der partijen.
19.3 Ingeval de klant de Overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Goed Bezig Natuurlijk een door Goed Bezig Natuurlijk nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Klant is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Goed Bezig Natuurlijk te vergoeden. De Klant is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Klant in rekening te brengen. Conform Artikel 5 Lid 3.
19.4 De Klant is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Goed Bezig Natuurlijk ter zake.
19.5 Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
19.6 Goed Bezig Natuurlijk is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst Goed Bezig Natuurlijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Klant;
– Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
19.7 Voorts is Goed Bezig Natuurlijk bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.8 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Goed Bezig Natuurlijk op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Goed Bezig Natuurlijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
20.1 Buiten het bepaalde in artikel 17 heeft de Klant geen enkele aanspraak op Goed Bezig Natuurlijk wegens gebreken in of met betrekking tot de door Goed Bezig Natuurlijk geleverde producten. Goed Bezig Natuurlijk is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Goed Bezig Natuurlijk.
20.2 Goed Bezig Natuurlijk is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
20.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Klant.
20.4 Goed Bezig Natuurlijk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
20.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Goed Bezig Natuurlijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Goed Bezig Natuurlijk toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
20.6 Goed Bezig Natuurlijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
20.7 Indien Goed Bezig Natuurlijk ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Klant c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Klant haar ter zake volledig vrijwaren.
20.8 Goed Bezig Natuurlijk is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Klant goedgekeurde producten/monsters;
– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de (milieu)wetgeving is gewijzigd na levering;
– voor schade ten gevolge van gebruik door Klant niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
– schade ontstaan nadat Klant het product heeft bewerkt en/of daaraan stoffen zijn toegevoegd zonder medeweten van Goed Bezig Natuurlijk.
20.9 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Goed Bezig Natuurlijk nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Goed Bezig Natuurlijk bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Goed Bezig Natuurlijk steeds de bedoeling van Klant als leidraad en uitgangspunt neemt.
20.10 Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Klant Goed Bezig Natuurlijk niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
20.11 Indien Goed Bezig Natuurlijk aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de producten.
20.12 Indien Goed Bezig Natuurlijk op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Goed Bezig Natuurlijk niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
20.13 Iedere vordering op Goed Bezig Natuurlijk, tenzij deze door Goed Bezig Natuurlijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
20.14 De Klant vrijwaart Goed Bezig Natuurlijk, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Goed Bezig Natuurlijk van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Goed Bezig Natuurlijk voortvloeiende kosten.

Artikel 21 – Gebreken producten en diensten
21.1 Indien Goed Bezig Natuurlijk voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Klant.
21.2 Indien en voor zover Goed Bezig Natuurlijk transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door Goed Bezig Natuurlijk bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Klant alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
21.3 Goed Bezig Natuurlijk staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Goed Bezig Natuurlijk geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Goed Bezig Natuurlijk, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Goed Bezig Natuurlijk
21.4 De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Goed Bezig Natuurlijk te worden gemeld. Bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel leveringsnota dwingend bewijs tegen de Klant opleveren van het feit dat de juiste bestelling is afgeleverd en dat deze producten in goede slaat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
21.5 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Goed Bezig Natuurlijk te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant. De reclames dienen in ieder geval binnen 7 dagen na levering aan Goed Bezig Natuurlijk te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Goed Bezig Natuurlijk.
21.6 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Goed Bezig Natuurlijk kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
21.7 Indien de Klant reclameert is hij verplicht Goed Bezig Natuurlijk in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Goed Bezig Natuurlijk te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
21.8 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Goed Bezig Natuurlijk geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn, niet van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Klant.
21.9 De Klant dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Goed Bezig Natuurlijk voor de retourzendingen en het versturen in de originele verpakking c.q. emballage, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
21.10 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
21.11 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
21.12 De Klant – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Goed Bezig Natuurlijk binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Goed Bezig Natuurlijk mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
21.13 Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de Klant.
21.14 Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de Klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
21.15 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in Art 13 en 16.
21.16 Iedere rechtsvordering van Klant op Goed Bezig Natuurlijk verjaart na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 22 – Overmacht
22.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enig verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien Goed Bezig Natuurlijk door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
22.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Goed Bezig Natuurlijk onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Goed Bezig Natuurlijk afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Goed Bezig Natuurlijk zijn ingeschakeld.
22.3 Indien sprake is van een overmacht situatie is Goed Bezig Natuurlijk bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
22.4 Indien Goed Bezig Natuurlijk bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur Ie voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
23.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan en met betrekking tot alles wat Goed Bezig Natuurlijk ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Goed Bezig Natuurlijk.
23.2 Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Goed Bezig Natuurlijk, tenzij de Klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goed Bezig Natuurlijk ontvangt. In dit laatste geval zal de Klant zich houden aan de richtlijnen en instructies van Goed Bezig Natuurlijk met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Goed Bezig Natuurlijk.
23.3 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, handelsnamen, merken of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 24 – Advisering en verantwoording
24.1 Goed Bezig Natuurlijk adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een natuurgeneeskundig arts of therapeut dan wel met de reguliere behandelend arts of specialist.
24.2 Goed Bezig Natuurlijk is mede een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden
24.3 Goed Bezig Natuurlijk neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van Goed Bezig Natuurlijk Premium gekwalificeerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.
24.4 Goed Bezig Natuurlijk neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door gecertificeerde firma’s en leveranciers.
24.5 Goed Bezig Natuurlijk neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de toegekende licenties o.a. CE/ISO/GMP/HACCP/FDA/NFS licenties aan fabrikanten en bedrijven.
24.6 Goed Bezig Natuurlijk adviseert voor het laten afnemen van een sneltest alle adviezen en voorlichting via de Website te raadplegen en tevens alle adviezen in de verdere correspondentie aan te houden.
24.7 Alle verantwoordelijkheden omtrent de gezondheid van de klant tijdens het sneltesten en de afname ligt bij de klant. Bij twijfel over uw gezondheid tijdens de afname van de sneltest, dient u uw huisarts vooraf te raadplegen.
24.8 Goed Bezig Natuurlijk neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de afname en het gebruik van de sneltest en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de Klant/afnemer/consument/gebruiker.
24.9 Alle door Goed Bezig Natuurlijk gegeven adviezen en door Goed Bezig Natuurlijk verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Goed Bezig Natuurlijk te leveren producten en/of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Goed Bezig Natuurlijk verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Goed Bezig Natuurlijk verleent te zake geen enkele garantie.
24.10 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Goed Bezig Natuurlijk, is Goed Bezig Natuurlijk niet aansprakelijk. De Klant vrijwaart Goed Bezig Natuurlijk tegen alle aanspraken van derden te zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Goed Bezig Natuurlijk.

Artikel 25 – Vertegenwoordiging
25.1 Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Goed Bezig Natuurlijk aansprakelijk als ware hij zelf Klant.

Artikel 26 – Persoonsgegevens
26.1 Goed Bezig Natuurlijk verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 27 – Aanpassing van Algemene Voorwaarden
27.1 Goed Bezig Natuurlijk is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te herzien, zonder dat daarvoor expliciete instemming van de Klant vereist is, mits Goed Bezig Natuurlijk de herziende versie duidelijk ter inzage overlegt. Overlegging door Goed Bezig Natuurlijk kan plaats vinden via de Website, maar indien vereist en naar gelang de Overeenkomst Goed Bezig Natuurlijk het de Klant persoonlijk doen laten toekomen.
27.2 De herziende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde zichtbaar op onze Website.

Artikel 28 – Slotbepalingen
28.1 Op elke Overeenkomst tussen Goed Bezig Natuurlijk en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
28.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Goed Bezig Natuurlijk gevestigd is. In afwijking hiervan is Goed Bezig Natuurlijk bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant.
28.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
28.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Goed Bezig Natuurlijk
HealthCare Innovation Group v.o.f.

Neon 25C
4751 XA Oud Gastel
Nederland

+31 (0)85 020 20 48
www.goedbezignatuurlijk.nl
[email protected]

KVK: 74465163
BTW: NL859912231B01
IBAN: NL37 ABNA 0842 2507 00

Versie 2024

Algemene Voorwaarden (PDF)

Modelformulier voor herroeping (PDF)

Menu